‘Hoe kunnen bedrijventerreinen Cradle-to-Cradle worden? Hoe kunnen we een vestigingsbeleid ontwikkelen zodat de uitstroom van het ene bedrijf de instroom van het andere bedrijf wordt? Wordt het in de toekomst mogelijk dat bedrijventerreinen een betere ecologische afdruk achter laten dan voordat het terrein werd ingericht?’


Niet uitgaan van besparen, maar het gebruik van fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare (en dus onuitputtelijke) energiebronnen, bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie of biomassa. Vanuit deze visie — eco-effectiviteit — ontwikkelt C2Clabxx de C2C tools xx voor de gebouwde omgeving. Elke vraag wordt vanuit de eco-effectieve benadering geformuleerd. Centraal in de tool staat de inventarisatie: wat zijn de mogelijkheden die het gebied te bieden heeft?


Om de bestaande systemen binnen een gebied in kaart te brengen, delen wij het op in drie verschillende niveaus; macroniveau, mesoniveau en het microniveau. Het macroniveau omvat het gebied rondom de locatie en de systeemgrenzen. Deze verschillende systeemgrenzen worden vastgelegd aan de hand van systemen die de omgeving biedt (decentralisatie, clusteren van functies, groenstructuur). Het mesoniveau richt zich tot de clusters binnen de locatie in relatie tot haar omgeving binnen het betreffende gebied. Clusters zijn gelijksoortige gebieden binnen een bedrijventerrein. Het microniveau richt zich tot de invulling van de clusters, dus de gebouwen en de kavels op zichzelf.


De C2C Bedrijventerreinentool xx geeft vervolgens aan in hoeverre het bedrijventerrein ‘op weg is naar C2C’. In deze tool worden zowel de gemeente (macro), als het parkmanagement (meso) en de ondernemers (micro) op het betreffende bedrijventerrein aangespoord om ambities vast te stellen binnen de thema’s: lucht, water, bodem, energie, openbare ruimte, flora&fauna, welzijn en materialen. Aan de hand van vragenlijsten op macro-, meso- en microniveau wordt duidelijk op welke gebieden meer winst te behalen valt en op welke vlakken bedrijven zelf mee willen werken aan het verbeteren van hun bedrijventerrein. Deze tool voorziet niet alleen in een indicatie van het C2C-gehalte maar geeft ook voorbeelden, adviezen en zet bedrijven op het terrein aan tot nadenken over hun huidige en toekomstige invloed op de leefomgeving.

bedrijventerreinen

C2Clabxx is onderdeel van XXarchitecten | KvK: 24154249 | Opdrachten worden aanvaard binnen de rechtsverhouding DNR 2005 van BNA ONRI.

Copyright © 2010-2013 C2Clabxx. All rights reserved.

home       over ons         contact

C2C tools xx | eco-effectief bouwen | advies